legend

Els fets de maig

Libro
15,00 €
Cantidad

Descripción
José Luis Ramos (Ed.).

Els Fets de Maig i les seves conseqüéncies, objecte de polémica des que es varen produir, han marcat bona part de les interpretacions de la guerra, fins al punt de convertirse per a alguns en la fita ¡Iluminadora d'aquest conflic-te. A vegades fins i tot, al meu parer, aquesta centralitat ha estat exagerada, pero en qualsevol cas ningú podría dub-tar de la seva importancia. No només per ells mateixos, peí fet de constituir un greu enfrontament, armat, en el si del bándol república que prou tenia amb fer front a la rebel-lió militar i feixista i ais seus recolzaments internacionals. També perqué culminaven un llarg període d'enfronta-ments, a múltiples bandes, entre les diverses organitza-cions polítiques i sindicáis que havien de lluitar con-juntament contra el feixisme, i dins d'elles mateixes. Tot sovint els Fets de Maig han estat tractats amb la mirada restringida i restrictiva del desenvolupament d'aquells dies de lluita, ais carrers de Barcelona i a nombrosos punts d'a-rreu de Catalunya o, encara amb una aproximació mes reductiva, focalitzats en les conseqüéncies polítiques generáis que tingueren en el Govern de Catalunya i en el Go-vern de la República, o en la derivació, mes concreta, del rapte i l'assassinat d'Andreu Nin.

El viejo topo, Barcelona 2010
120 págs. Rústica 22x15 cm
ISBN 978-84-92616-25-1

Detalles
Libro
16 otros productos en la misma categoría: